LUAT SU TRI AN
LUAT SU TRI AN

Tư Vấn Luật Thừa Kế

1. Tổng quan về thừa kế

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sốngtheo quy định của pháp luật hoặc theo ý chí của người để lại di sản. Thừa kế là một trong những chế định của được quy định tại phần thứ tư của Bộ luật Dân sự, gồm 4 chương, từ Chương XXII, đến Chương XXV

Chi tiết

1. Tổng quan về thừa kế

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sốngtheo quy định của pháp luật hoặc theo ý chí của người để lại di sản. Thừa kế là một trong những chế định của được quy định tại phần thứ tư của Bộ luật Dân sự, gồm 4 chương, từ Chương XXII, đến Chương XXV

Lĩnh vực pháp luật có liên quan đến thừa kế: Trong trường hợp di sản để lại là đất đai, nhà cửa hoặc các tài sản khác, thì quan hệ thừa kế còn được điều chỉnh bởi Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật Hôn nhân và gia đình để xác định phần di sản để lại, quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người chết….

2. Một số nội dung chú ý liên quan đến thừa kế

Các trường hợp không được quyền hưởng di sản: Bộ luật dân sự 2015 bổ sung thêm trường hợp khác ngoài các trường hợp đã được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005 là: Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chỉ của người để lại di sản thì cũng không được quyền hưởng di sản.

Chi phí quản lý di sản: Điều 640 BLDS 2005 không có quy định về quyền được thanh toán các chi phí bảo quản di sản, tuy nhiên tại khoản 9 điều 683 BLDS 2005 lại có quy định chi phí cho việc bảo quản di sản là một trong những khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán; BLDS 2015 đã bổ sung quyền được thanh toán chi phí bảo quản di sản tại điểm c khoản 1 điều 618.

Từ chối nhận di sản: Trong các quyền của người thừa kế thì quyền từ chối nhận di sản là một trong những quyền cơ bản của người thừa kế. Khoản 2 điều 620 BLDS 2015 quy định về thủ tục từ chối nhận di sản như sau: Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết. Theo quy định tại BLDS 2005 thì thời hạn từ chối nhận di sản là trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mở thừa kế.Hiện nay, BLDS 2015 quy định, việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản. Như vậy, với quy định mới thì thời hạn từ chối được di sản được nới rộng hơn.

Thời hiệu thừa kế: Thời hiệu thừa kế theo quy định tại BLDS 2015 bao gồm thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản thừa kế, thời hiệu yêu cầu xác nhận quyền thừa kế hay bác bỏ quyền thừa kế và thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại.Theo quy định tại điều  623 BLDS 2015 thì:

“Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

Như vậy với quy định trên đây, thì kể từ thời điểm BLDS 2015 có hiệu lực vào ngày 1/1/2017, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế đối với bất động sản được kéo dài hơn, thay vì trước đây (theo BLDS 2005), thời hiệu khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế chỉ có 10 kể từ thời điểm mở thừa kế. Và sau thời hạn này, thì người thừa kế không có quyền khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế nữa. Đây là điểm tích cực của BLDS 2015 vì tạo cơ hội cho người thừa kế có thể khởi kiện nhờ Tòa án giải quyết tranh chấp về phân chia di sản trong thời hạn được dài hơn.

Điều kiện của người lập di chúc: Theo quy định tại khoản 1 Điều 625 BLDS 2015 thì Người thành niên nếu minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép thì có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Người được di tặng: Di tặng là một hoàn cảnh đặc biệt của việc thừa hưởng di sản thông qua di chúc, vì người được di tặng cũng được nhận một phần di sản do người lập di chúc tặng cho mà không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

Giải thích nội dung di chúc: Di chúc là ý chí đơn phương của người lập di chúc để lại, có hiệu lực sau khi người đó chết. Nhưng đôi khi ý chí được thể hiện trong di chúc lại không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, nên pháp luật quy định cho phép giải thích nội dung di chúc trong hoàn cảnh này. Điều 648 BLDS 2015 quy định: Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì những người thừa kế theo di chúc phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Như vậy, BLDS 2015 đã bỏ đi chủ thể giải thích di chúc là người công bố di chúc theo quy định tại BLDS 2005, điều này là phù hợp vì người công bố di chúc không có mối liên hệ thì không nên có quyền giải thích nội dung di chúc

Hạn chế phân chia di sản: Nếu việc chia di sản thừa kế mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của một bên vợ hoặc chồng còn sống và bên gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định, nhưng không quá ba năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn ba năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu tòa án gia hạn một lần nhưng không quá ba năm. Quy định này tăng thêm cơ hội cho bên vợ hay chồng còn sống được kéo dài thêm thời gian ổn định cuộc sống trước lúc phân chia di sản khi được gia hạn thêm một lần 3 năm nữa.

4. Luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế

Tư vấn thủ tục lập di chúc:

Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);

Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc.

Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;

Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;

Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Tư vấn về chia di sản, tài sản thừa kế:

Tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;

Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế tài sản;

Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;

Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế;

Tư vấn thủ tục để khai nhận, phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia do sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp

Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;

Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;

Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế.

Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;

Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;

Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.

Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

5. Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế

Lĩnh vực tư vấn luật thừa kế là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật Sư Về Thừa Kế phụ trách. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Quang Thái cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách.

Tư vấn pháp luật khác

Tư vấn pháp luật

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 2
  • Trong ngày 31
  • Hôm qua 49
  • Truy cập nhiều nhất 106
  • Tổng truy cập 23150
HOTLINE TƯ VẤN : 0902 576 586