tranhtung@luattrian.com
0902 576 586 - 0915 259 789

Kỳ Quốc

Phó Giám đốc

Kỳ Quốc

Phó Giám đốc

Contacts

0902 612 661
quoctdk@luattrian.com

Contact Me

GIỚI THIỆU

Ông Trần Đặng Kỳ Quốc

Phó giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành khối hành chính, nhân sự và văn phòng. 

GIÁO DỤC

Cử nhân Kế toán tài chính Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý Call Center tại Mobifone.

– Có gần 10 năm kinh nghiệm trong việc điều hành khối hành chính, nhân sự và văn phòng.